"Att låsa dörren är kontraproduktivt"

Artikel i Skolvärlden: http://www.skolvarlden.se/artiklar/att-lasa-dorren-ar-kontraproduktivt

En toppnotering har de svenska skoleleverna i den senaste Pisa-mätningen: andelen sena ankomster. ”Lås dörren” är utbildningsminister Jan Björklunds lösning. Men Eva Larsson, som föreläser om ordning i klassrummet, tycker inte att det är någon bra idé.

Enligt den senaste Pisa-mätningen uppger drygt 21 procent av de svenska eleverna att de kommit för sent tre gånger eller mer under den senaste tvåveckorsperioden. Det gör att Sverige har högst andel sena ankomster av alla OECD-länder. Även klassrumsklimatet, exempelvis stök och prat på lektionerna, är sämre i Sverige jämfört med OECD-länderna som helhet, något som utbildningsminister Jan Björklund reagerat på i en intervju i Svenska Dagbladet. Där säger Jan Björklund att han, om han varit lärare, hade tillämpat principen att låsa ute sent insläntrande elever.

Den principen tror inte Eva Larsson på. Hon är lärare och rektor som skriver och föreläser om ordningsfrågor i skolan.

– Att låsa dörren för elever som kommer sent är kontraproduktivt. Om jag som lärare vill signalera att undervisningen är viktig så kan jag inte låsa någon ute, då säger jag ju att det inte spelar mig någon roll om eleven är där eller inte, säger hon och fortsätter:

– Men är det viktigt att man som lärare tydligt visar att man ogillar sena ankomster och säger till eleven att ”jag vill att du ska komma i tid”. De flesta elever vill lära sig och de är känsliga för vad läraren tycker och då måste läraren visa sitt missnöje när eleverna inte kommer i tid till lektionen.

I sitt arbete handleder Eva Larsson lärare och genomför lektionsobservationer hos lärare som bett om återkoppling på undervisningen i en specifik klass. Det hon ser under observationerna stämmer väl överens med innehållet i Pisa-rapporten. Frånvaron på gymnasiet är ett stort problem menar hon, det är pratigt och oroligt i många klassrum och många har problem med sena ankomster.

Vad har du för tips för att skapa ett välfungerande klassrumsklimat?

– Det är viktigt att etablera en god relation till eleven. Jag brukar ge lärare rådet att träffa varje elev för ett enskilt samtal minst ett par gånger varje termin, det är motiverande för eleven och bidrar till att skapa goda relationer. Man måste också jobba med hur eleverna sitter i klassrummet. På högstadiet och gymnasiet är det vanligt att eleverna sitter som de vill men placeringen i klassrummet är ett viktigt pedagogiskt verktyg som är lärarens, säger Eva Larsson.

– Det är också viktigt att man talar i jag-form och att man är tydlig med vilka värderingar man som lärare har och tydligt reagerar på det som eleverna gör i klassrummet.

Eva Larsson är noga med att poängtera att det också finns saker som ligger utanför den enskilda lärarens förmåga att lösa.

– Ibland ser jag att det finns elever i klassen som har så stora behov av extra stöd att läraren inte kan lösa det själv. Det är lätt att som lärare lägga skulden på sig själv när elever stör och krånglar men ibland behöver man hjälp utifrån, kanske i form av en elevassistent.

Eva Larsson lyfter fram flera skäl till varför det är viktigt med ett välfungerande klassrumsklimat. Hon menar att när det formella ledarskapet inte är starkt och tydlig uppfattar gruppen det som att det är fritt fram och informella ledare poppar upp och tar makten. I förlängningen kan det leda till att mobbning breder ut sig.

– Det är också viktigt eftersom ett oroligt klassrum där eleverna inte får arbetsro stressar eleverna så att de mår dåligt och det är en bidragande orsak till skolket. Det får också konsekvenser för skolresultaten och det är precis vad Pisa-undersökningen visar, säger Eva Larsson.

Text: Åsa Larsson