Litteraturlista Stökig klass - rektors ansvar?

 • Beck-Friis, J. (2009) Den nakna skammen: grund för depression eller väg till ömsesidighet? Stockholm: Natur & Kultur
 • Bion, W. R. (1993). Vid närmare eftertanke. Psykoanalytiska studier. Stockholm: Natur & Kultur
 • Blossing, U. (2008). Kompetens för samspelande skolor Om skolorganisationer och skolförbättring. Studentlitteratur
 • Bogren, M. (2002) Sitt still i båten! Ett interpersonellt perspektiv, I Bogren, M. & Volkerts, J. Våldets psykologi. Stockholm: Prisma
 • Bollas, C. (1995). En människas väsen: psykoanalys och självupplevelse. Natur & Kultur, Stockholm
 • Bowlby, J. (2010). En trygg bas: kliniska tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur & Kultur
 • Carlberg, G. (2003), Dynamisk utvecklingspsykologi, Stockholm: Natur & Kultur
 • Covington, M.V. (1992). Making the Grade: A Self-Worth Perspective on Motivation and School Reform. Cambridge: Cambridge University Press
 • Crafoord, C. (2005). Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Stockholm Natur & Kultur
 • Dalin, P., Rolf, H.-G. & Kleekamp, B.(1993) Changing the School Culture. London and New York: Cassell
 • Fromm, E. (1990) The Sane Society, New York: First Owl Book Edition
 • Förenta Nationerna (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
  Tillgänglig på: <http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf>
 • Hattie, J. C. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group
 • Hattie, J., Timperley, H. (2007). The power of Feedback. I Review of Educational Research 77(1), ss. 81-112.
 • Holmqvist, M. (2006) Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell. Lund. Studentlitteratur
 • Horwitz, A. V. & Wakefield, J. C. (2010). Den förlorade sorgsenheten – hur psykiatrin förvandlade normal sorg till depressiv störning. Ludvika: Dualis
 • Håkansson & Sundberg (2010). CARL: Comparative Analysis of Research on Teaching and Learning, ett projekt inom vilket internationella forskningsöversikter inom undervisning och lärande analyseras, Linnéuniversitetet, Växjö
 • Igra, L. (2003) Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet.Stockholm: Natur och Kultur.
 • Igra, L. (2002). Objektrelationer och psykoterapi. Stockholm: Natur & Kultur
 • Illeris, K. (2007). Lärande. Lund: Studentlitteratur
 • Ingvar, M. (2008). En liten bok om dyslexi. Stockholm: Natur & Kultur
 • Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Myndigheten för skolutveckling, Forskning i fokus, nr. 19
 • Jensen, F. E. & Urion, D. K. (2011). Artikel av Bradley Ruder, D., A Work in Progress: The Teen Brain i Harvard Magazine, Cambridge, Mass., USA
 • Keizler, K., Lindenberg, S. & Steg, L. (2008) The Spreading of Disorder. Artikel i Science, Sciencexpress.org, 10.1126/science.1161405, University of Groningen, Nederländerna
 • Klein, M. (2000) Kärlek, skuld och gottgörelse. I urval av Ludvig Igra och Lars Sjögren. Stockholm: Natur & Kultur
 • Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan – om barns minne och utveckling, Stockholm: Natur & Kultur
 • Kohut, H. (2007). Narzißmus.Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narziβtischer Persönlichkeitsstörungen, Suhrkamp Verlag GmbH
 • Larsson, E. (2000). Mobbad? Det har vi inte märkt! Stockholm: (Liber) Lectura
 • Lauvås, P. & Handal, G. (2001) Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur
 • Lauvås, P. & Hofgaard Lycke, K. & Handal, G. (1997). Kollegahandledning i skolan. Lund: Studentlitteratur
 • Ljung, R. i Arbetsmiljö 2/2011. Forskningsrön om störande ljud och dess risker. Prevent, Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt Näringsliv, LO & PTK
 • Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter Lund: Studentlitteratur
 • Miller, A. (1999). Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identitet. Stockholm: Månpocket
 • Nordenbo, S.E., Søgaard Larsen, M., Tiftikiçi, N., Wendt, R. E. & Østergaard, S. (2008): Teacher competences and pupil achievement in pre-school and school. A systematic review carried out for the Ministry of Education and Research, Oslo. Köpenhamn: Danish Clearinghouse for Educational Research, School of Education, University of Aarhus.
  Tillgänglig på: <http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/en/aboutdpu/danishclearinghouseforeducationalresearch/abouttheclearinghouse/products/udgivelser_clearinghouse_20080908120312_srii-english-senfinal.pdf>
 • Perry, N., Turner, J. C., & Meyer, D.K. (2006). Student Engagement in the classroom. Handbook of Educational Psychology. Mahwah, NJ: Erlbaum, ss. 327-348
 • Persson Waye, K. i Arbetsmiljö 2/2011. Forskningsrön om störande ljud och dess risker. Prevent, Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt Näringsliv, LO & PTK
 • Regeringens skollagsberedning (2009) Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm. Proposition 2009/10:165
 • Regeringens utbildningsinspektionsutredning (2007) Tydlig och öppen: förslag till en stärkt skolinspektion. Betänkande SOU 2007:101
 • Sammons P., Thomas S. M., & Mortimore P. (1997) Forging Links: Effective Schools and Effective Department. London: Sage Publications Ltd.
 • Schore, A. N. (2003). Affect Regulation and the Repair of the Self  New York: W.W. Norton & Company, Inc.
 • Sigrell, B. (2000) Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, Stockholm: Natur & Kultur
 • Sigrell, B. (2005) Narcissism: ett psykodynamiskt perspektiv. Stockholm: Natur & Kultur
 • Skolinspektionen (2010) Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse, Kvalitetsgranskning, rapport 2010:15, Stockholm
 • Skolinspektionen (2010) Tillsyn och kvalitetsgranskning Sammanfattning av Skolinspektionens erfarenheter och resultat, Stockholm, dnr 40-2010:5014, sid. 42-43
 • Skolverket (2010) Risk för IG, Fritzes, Stockholm
 • Skolverket (2010) Perspektiv på barndom och barns lärande, Fritzes, Stockholm
 • Skolverket (2011) Särskilt stöd i grundskolan, Fritzes, Stockholm
 • Trondman, M. (2003) Kloka möten: om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur
 • Waller, J. (2007). Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing. Oxford University Press
 • Wasserman, D. (2000). Depression – en vanlig sjukdom. Stockholm: Natur & Kultur
 • Weiner, B. (1992). Human Motivation.USA: Sage Publications, Inc.
 • Winnicott, D. W. (1993). Den skapande impulsen. I urval av Jemstedt A. Stockholm: Natur & Kultur
 • Winnicott, D. W. (2003). Lek och verklighet, Stockholm: Natur & Kultur
 • Winnicott, D.W. (1991). Det är hemifrån man startar, Ludvika: Dualis.