Vision

Alla lärare ska ha möjlighet att skapa en arbetsmiljö som präglas av vänlighet, lugn och ordning.

Varför?

Därför att barn och ungdomar vill att vuxna ska bry sig. Det har de också rätt till. I FN:s konvention om barns rättigheter står att barn på grund av sin omognad har rätt till uppfostran, hjälp, skydd, tillsyn, ledning och råd från vuxna. Den svenska skollagen betonar elevernas rätt till trygghet och studiero. Andra styrdokument talar om förebyggande arbete och värdegrundsarbete.

Skollagsberedningen skrev 2009 i sitt förslag till den nya skollagen att skolan ska fostra demokratiska medborgare och att den därmed har ett viktigt socialisationsuppdrag. Det är ju inte bara så att vårt handlande styrs av våra värderingar utan det är också tvärtom: hur vi uppför oss mot andra människor påverkar vårt sätt att tänka om dessa människor (Waller 2007).

Fostran är en förutsättning för att eleverna ska ha en chans att uppfatta vad demokrati egentligen är: ett sätt att tänka och känna i förhållande till andra människor. Nedlåtenhet, hån, maktdemonstrationer och skrämsel – attityder som är vanliga i skolan – brutaliserar människor och motverkar utvecklandet av de värderingar som utgör grunden för vår demokrati.

Att eleverna har rätt till fostran beror på att de för sin utvecklings skull har behov av fostran.

Hur?

Elevernas behov står i centrum för allt vi gör i skolan. Men elevernas behov är många – undervisning, fostran, stöd, trygghet, gemenskap – och ska vi kunna tillgodose dem behöver vi veta hur. Då är det läraren och lärarens arbete som hamnar i centrum.

Om man lyckas som lärare eller inte är delvis en fråga om auktoritet. Lärare behöver leda eleverna, d.v.s. både undervisa och fostra. Undervisning och fostran är beroende av varandra och kan inte skiljas åt. Det hjälper inte att man som lärare bedriver bra undervisning, om miljön i klassrummet förhindrar att eleverna tar emot den. Men det är också tvärtom: om undervisningen inte är bra nog, reagerar eleverna ofta snabbt genom att sabotera den.

Men vad innebär fostran i en modern skola? Går fostran att förena med elevdemokrati, självbestämmande och med rätten till integritet?

Mitt svar på dessa frågor är ja, det går utmärkt bra. För mig är fostran detsamma som att lära sig ta hänsyn: att förstå hur man uppträder så att man inte skadar eller stör andra människor eller sig själv. Hur det kan gå till rent konkret i alla upptänkliga situationer som kan uppstå i ett klassrum är vad mina böcker och föreläsningar handlar om.