Ledning och fostran i klassen

Recension i Skolledaren, mars 2012

Bokens titel kändes först, för mig som rektor, lite provocerande. Hur kan det som händer eller inte händer i klassrummet vara mitt ansvar?

Men redan i inledningen sammanfattar författaren vad boken handlar om - "hur man som rektor kan följa lektioner, iaktta samspel och undervisning, ge respons till lärarna och leda utvecklingen av undervisningen". Två begrepp som Eva Larsson använder sig av i sina observationer är ledning och fostran.

I inledningen skriver hon också att en orsak till att lärare hamnar i situationer då de inte klarar av sin undervisning är brist på analys. Lärarna behöver ställa sig frågan på vilket sätt undervisningen och bemötandet påverkar eleverna. Men den frågan ställs kanske inte alls.

I kapitlet Fostrans psykologi beskrivs på ett teoretiskt, psykologiskt plan varför fostran har en gynnsam inverkan på barns och ungdomars utveckling utifrån grundläggande mänskliga behov. Det känns som en stabil grund för de fortsatta observationerna och responsen på dem.

Flera av fallbeskrivningarna är tagna från observationer som författaren gjort på begäran av lärarens ordinarie rektor. I boken framkommer också hur observationerna gått till, hur läraren och arbetslaget förbereds och hur återkopplingen sker. Klasserna/lektionerna har beskrivits som oroliga och stökiga av lärare och arbetslag.

Eva Larsson uppmanar lärarna i flera av fallbeskrivningarna att tillrättavisa dåligt beteende genom att tala i jagform. - Jag vill att du kommer i tid! - Jag vill att du tar ner fötterna från stolen! Det inger respekt och kan inte upplevas som kränkande eller föranleda en motdiskussion.

I responsen till lärarna betonar författaren betydelsen av att ha enskilda samtal med eleverna för att höra hur var och en uppfattar undervisningen och hur de har det. Så skapas ett förtroende, där också läraren kan få en bild av hur hans/hennes värderingar uppfattas av eleverna.

Ordning, struktur och tydlighet på lektionerna och elevernas placering i klassrummet finns också med i återkopplingen. Pedagogisk skicklighet hos läraren definieras som "en syntes av ämneskunskap och ledaregenskaper och ställer krav på analytisk förmåga, inlevelse med eleverna, kreativitet, engagemang, planering och helhetssyn". Mobbning är den allvarligaste konsekvensen av bristande vuxenkontroll. Läraren kan med enkla medel förhindra det.

Boken är lättläst och tydlig med en underliggande värme och klokskap när det gäller undervisning och betydelsen av lärarens/ledarens förväntningar på eleverna.

Som rektor fick jag också en del att tänka på. Dels hur jag kan hjälpa lärare att utveckla sitt ledarskap i klassen, men också hur jag kan utveckla mitt ledarskap som ledare för lärare.

text: Ann-Britt Eriksson, Rektor